Пазарни консултации

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Провеждане на пазарна консултация за предоставяне на индикативни предложения, необходими за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 5 /пет/ обособени позиции”

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените индикативни оферти за участие в обществената поръчка на 30.08.2023 г. от 10:00 часа в стая 332А в сградата на „БДЖ-ТП” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” №3.

18.08.2023 Пазарни консултации

Debug: ??x??