Процедури

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Обществената поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ– Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години”, включва: осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана с помощта на технически средства на 55 /петдесет и пет/ обекта за охрана с 391 /триста деветдесет и един/ охранители на територията на цялата страна, съгласно Техническото задание - Приложение № 1 към документацията и осигуряване при необходимост на допълнителна въоръжена охрана на извънредно назначени влакове и в случаите на престой на товари в неохраняеми обекти при максимален брой часове в месеца – 384 часа. Процедурата е открита с Решение № 10/07.04.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с УНП: 01558-2016-0008.

07.04.2016 Процедури

Debug: ??x??