Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Охрана със СОТ на обекти: База за ремонт на контейнери /БРК/ - град Димитровград и Помпена станция град Димитровград за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 19.05.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 11 000 лв без ДДС

10.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.05.2022 год. включително

  Доставка на мрежово оборудване за изграждане и оптимизиране на вътрешнo ведомстената ИТ инфраструктура

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 17.05.2022 год. от 10:00 часа, стая 318 в Административната сграда на "БДЖ-ТП" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов", 3

Прогнозна стойност:
до 7 000 лв.

10.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16.05.2022 г включително

  Закупуване на рециклиран дизелов мотокар за нуждите на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените ценови предложения ще се състои на 18.05.2022 год. от 10:30 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3, ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

05.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.05.2022 год. включително

  Ремонт на 4/четири/ броя колооси /подмяна на детайли от колоосите/ и транспортна услуга за Локомотивно депо Бургас.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 13.05.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

04.05.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 12.05.2022 год. включително

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв. без ДДС.

28.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.05.2022 г. - 16,00 часа

  Изготвяне до 30 броя на оценки за определяне на наемна цена на нежилищни недвижими имоти, в т.ч. земя, земя и сгради, сгради, в т.ч. с включен инвентар и/или трайно прикрепени машини, съоръжения и други.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 12.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

27.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.05.2022 г.

  Сервизно обслужване и ремонт на GPS устройства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от 2 (две) години.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.05.2022.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

21.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.05.2022г.

  Изготвяне на оценки на Активи, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, необходими за определяне на пазарна стойност“, делима на 3 обособени позиции

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 11.05.2022.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 326.

20.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.05.2022 г.

  Сервизно обслужване и ремонт на стационарни уредби за теглово уравновесяване на тягов подвижен състав (ТПС) в локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Разглеждане на получените оферти на 04.05.2022 г. -10,30 часа в административна сграда ПТП-София, ул. "Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв., без ДДС

19.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 03.05.2022 г. -16,00 часа включително

Прогнозна стойност:
29 922,83 лв. без ДДС

18.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.04.2022 г.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

06.04.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2022 г. 16:45 ч.

  Подновяване на срока на лизенции на антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standart, за срок от две години

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.04.2022 г. от 10:00 часа в стая 318, ЦУ "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов", 3

Прогнозна стойност:
до 9 400 лв. без ДДС

28.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 01.04.2022 г.

  Боядисване на локомотиви - 3 броя от парка на Локомотивно депо - Русе към ПТП - Горна Оряховица

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 25.03.2022 година от 10:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител" №97

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС.

15.03.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 24.03.2022 година.

Debug: ??x??