Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

Прогнозна стойност:
до 22 750,00 лв без ДДС

23.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.03.2023 год. включително

  Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за компресорите на електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП”ЕООД, ПТП – Пловдив

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 24.03.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

16.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.03.2023 включително

  Закупуване на 1 брой лек автомобил 6+1 (втора употреба) за нуждите на ПТП София

Отваряне и разглеждане на офертите - 24.03.2023 г.10,30 ч. в адм.сграда на ПТП София, гр.София, ул. "Владимир Минков-Лотко" №41

15.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 22.03.2023 г.

15.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 16,00 часа на 22.03.2023 г.

  Извършване на периодични прегледи на железопътни цистерни за превоз на опасни товари, собственост на "БДЖ-Товарни превози ЕООД, съгласно определенията в правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID, с изключение на клас 2 за едногодишен период

Предложенията следва да бъдат заверени с печат на дружеството и с подпис на лицето, представляващо дружеството или упълномощено от него лице и изпратени на имейл: tp_evagoni@bdzcargo.bg или в деловодството на ,,БДЖ-ТП” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. ,,Иван Вазов” №3 в срок до 16.00 часа на 24.03.2023 година.

15.03.2023 Директно възлагане

14.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2023 г.

  Доставка на табели и ръкохватки за режимните обръщатели на спирачните системи на товарни вагони

Отваряне на офертите - 21.03.2023 г. 10,00 часа в административната сграда на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

13.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2023 г. 16,00 часа включително

  Доставка на препарат за третиране на треви и храсти с „Глифос 36 СЛ”, около сградите в имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2023 г. – 900 литра.

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 21.03.2023год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15000 лв без ДДС

13.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.03.2023 год. включително

  Доставка на разпръсквачи за дизелови локомотиви

Отваряне на ценовите предложения ще се състои на 21.03.2023 г. в 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул. " Цар Освободител" №97.

Прогнозна стойност:
до 30000 лева без ДДС

08.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 17.03.2023 г.

  Доставка на 4(четири) броя термовизионни инфрачервени камери за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 13.03.2023г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

01.03.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.03.2023 г.

  Изготвяне на заявлени, регистрация и въвеждане в експлоатация на собствено водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели с ПИ с ИНДТ № 5678.551.37, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 09.03.2023год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 8 500 лв без ДДС.

27.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 07.03.2023 год. включително.

  Провеждане на пазарна консултация за предоставяне на индикативни предложения, необходими за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет:„Среден (заводски) ремонт на до 168 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2023 година” разделена на 6 обособени позиции”

Предложенията следва да бъдат заверени с печат на дружеството и с подпис на лицето, представляващо дружеството или упълномощено от него лице и изпратени на имейл: tp_evagoni@bdzcargo.bg или в деловодството на ,,БДЖ-ТП” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. ,,Иван Вазов” №3 в срок до 28.02.2023 година.

17.02.2023 Пазарни консултации

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023.от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Доставка на до 3 /три/ броя преносими генератори за ток за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023 г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Ежедневно осигуряване на хотелско настаняване на служители на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в 5 /пет/ двойни стаи за едногодишен период на територията на гр.Пирдоп

Отваряне на получените оферти 09.02.2023 г. -10,30 часа в сградата на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

01.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.02.2023 г. 16,00 часа включително.

Debug: ??x??