Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Доставка на спално бельо, възглавници, дюшеци и одеяла

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 16.06.2023 г. от 10:30 ч. в гр.София, ул."Владимир М. Лотко" 41, Административна сграда ПТП - София.

Прогнозна стойност:
до 12 000 лв без ДДС

06.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.06.2023 г. 16:00 ч.

  ДОСТАВКА НА ВОДА В БУТИЛКИ ПО 1,5 ЛИТРА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ НА ПРАВОИМАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД"ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30000,00 лева без ДДС.

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 година.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ФРАКЦИЯ 0,63мм и ФРАКЦИЯ 1,0мм, В РАЗФАСОВКИ БИГБЕГ 1,3 ТОНА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25 000,00 лева без ДДС

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 г.

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за лентовите тахографи тип RT, система ,,HASLER“ за нуждите на ,,БДЖ – Товарни превози”ЕООД“ за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 29.05.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

16.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 26.05.2023 включително.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ФРАКЦИЯ 0,63мм и ФРАКЦИЯ 1,0мм, В РАЗФАСОВКИ БИГБЕГ 1,3 ТОНА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.05.2023 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25000,00 лева без ДДС.

10.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 19.05.2023 година.

09.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.05.2023 г.

  Доставка на до 500 броя композиционни калодки тип “LL”, материал IB 116*, конфигурация 2хBg, 320mm., за подвижен железопътен състав /ПЖПС/, на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Офертите следва да бъдат заверени с печат на дружеството и с подпис на лицето, представляващо дружеството или упълномощено от него лице и изпратени на имейл: tp_evagoni@bdzcargo.bg или в деловодството на ,,БДЖ-ТП” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. ,,Иван Вазов” №3 в срок до 16.45 часа на 09.05.2023 година.

26.04.2023 Директно възлагане

  Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2023 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.05.2023 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

Прогнозна стойност:
до 10000 лв. без ДДС

24.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 04.05.2023 г. 16:45

  Доставка на батерии и консумативи за маневрени радиостанции, радиостанции, електрически фенери, консумативи за фенери за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.05.2023 г. от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС

20.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.05.2023 г.

  „Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства“ за едногодишен период, делима на обособени позиции по териториален принцип.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.04.2023.от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

13.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.04.2023 г.

  Освобождаване от варели, замърсени с опасни вещества /масла и греси/, образувани от дейността на ,,БДЖ-Товарни превози”ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 26.04.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 24 000 лв без ДДС.

13.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 27.04.2023 включително

  Ресертификация на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018 и система за управление по отношение на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.04.2023.от 10:30ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 209.

Прогнозна стойност:
29 900,00 лв. без ДДС

11.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.04.2023 г.

Debug: ??x??