Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Техническа поддръжка и ремонт на винтови компресори за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 03.10.2023 год. 10:00 часа, стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3, ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС.

14.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.10.2023 включително.

  Доставка на твърдосплавни пластини за нуждите на вагоноремонтни цехове и локомотивни дапа на ,,БДЖ – Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 25.09.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 20 000 лв без ДДС.

14.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.09.2023 включително.

  Отпечатване и доставка на номенклатурни книжни образци, формуляри и книги за нуждите на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.10.2023 г. от 14:00 ч. в зала 209 в административната сграда на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

14.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 13.10.2023 г.

  Доставка на инструменти и материали за зимна подготовка за 2023/2024 година

Отваряне и разглеждане на оферти - 05.10.2023 г. 10:30 ч. в административната сграда на ПТП-София в гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лева без ДДС

13.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 28.09.2023 г. - 16:00 ч.

  Почистване на канали и съоръжение в пречиствателна инсталация от утайки от маслено-водна сепарация и последващо предаване на отпадъка за обезвреждане на територията на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 21.09.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

13.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.09.2023 включително

  Доставка на рециклиран газокар и мотокар за нуждите на Локомотивно депо Русе - ЕП Плевен и ВРЦ Русе север

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 14.09.2023 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30000,00 лв. без ДДС

01.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.09.2023 г.

  Доставка и монтаж на инверторни климатици в работните помещения на експлоатационния и ремонтния персонал на Поделение за товарни превози Горна Оряховица при "БДЖ-ТП"ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 14.09.2023 г. от 14:30 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

01.09.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 13.09.2023 г.

  Доставка на водоустойчиви шперплатови плоскости за нуждите на вагоно-ремонтните цехове и локомотивни депа в „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 04.09.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30000,00 лева без ДДС

23.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.09.2023 година

  Доставка на средства за изпитване с проникващи течности (пенетранти) за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 31.08.2023 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

Прогнозна стойност:
до 7000 лв. без ДДС

21.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2023 г. 16:45

  Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за период от две години

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 30.08.2023.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 319.

21.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 29.08.2023 г.

  Провеждане на пазарна консултация за предоставяне на индикативни предложения, необходими за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 5 /пет/ обособени позиции”

Предоставя се възможност на участниците или техни упълномощени представители да присъстват на отварянето на получените индикативни оферти за участие в обществената поръчка на 30.08.2023 г. от 10:00 часа в стая 332А в сградата на „БДЖ-ТП” ЕООД в гр. София, ул. „Иван Вазов” №3.

18.08.2023 Пазарни консултации

  Доставка на Дърва за огрев за нуждите на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 28.08.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25.08.2023 година.

16.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30000,00 лева без ДДС.

  Почистване на канали и съоръжение в пречиствателна инсталация от утайки от маслено-водна сепарация и последващо предаване на отпадъка за обезвреждане на територията на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 24.08.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

16.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.08.2023 включително.

  Доставка на 4(четири) броя термовизионни инфрачервени камери за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2023г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

11.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.08.2023 г.

  Доставка и монтаж на инверторни климатици в работните помещения на експлоатационния и административен персонал на Поделение за товарни превози Пловдив при "БДЖ-ТП" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 28.08.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лв без ДДС

10.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 25.08.2023 включително

Прогнозна стойност:
16 000 лв. без ДДС

03.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 09.08.2023 г.

Debug: ??x??