Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Провеждане на пазарна консултация за предоставяне на индикативни предложения, необходими за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет:„Среден (заводски) ремонт на до 168 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2023 година” разделена на 6 обособени позиции”

Предложенията следва да бъдат заверени с печат на дружеството и с подпис на лицето, представляващо дружеството или упълномощено от него лице и изпратени на имейл: tp_evagoni@bdzcargo.bg или в деловодството на ,,БДЖ-ТП” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. ,,Иван Вазов” №3 в срок до 28.02.2023 година.

17.02.2023 Пазарни консултации

  Провеждане на курс за “Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023.от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Доставка на до 3 /три/ броя преносими генератори за ток за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 16.02.2023 г. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

06.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.02.2023 г.

  Ежедневно осигуряване на хотелско настаняване на служители на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в 5 /пет/ двойни стаи за едногодишен период на територията на гр.Пирдоп

Отваряне на получените оферти 09.02.2023 г. -10,30 часа в сградата на ПТП София, гр.София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

01.02.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.02.2023 г. 16,00 часа включително.

  „Провеждане на курс за придобиване на професионална квалификация „Везнар” и за усъвършенстване на професионалната квалификация „Везнар” на служители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД”

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 10.02.2023.от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

31.01.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 08.02.2023 г.

14.12.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.12.2022 г.

  Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на ,,БДЖ-ТП"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 07.12.2022 год. от 10.30 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

25.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.12.2022 год. включително

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за тахографи тип RT система ,,HASLER“ за нуждите на ,,БДЖ – Товарни превози”ЕООД“ за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 05.12.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС

23.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.12.2022 год. включително

  Боядисване на локомотиви - 4 броя, от парка на Локомотивно депо - Русе

Отваряне на ценовите предложения и оповестяване на изпълнител на поръчката ще се състои на 02.12.2022 година в 10,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул."Цар Освободител"№97.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лева без ДДС

22.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.12.2022 година

  Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на електронни системи с фискална памет (ЕСФП), собственост на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, монтирани в гориво-раздавателни пунктове към ПТП София и ЕП Плевен и осигуряване на трансфер на данни до сървъри на Националната агенция по приходите (НАП) за период от 1(една) година.

Местонахождението на обособените позиции е както следва: - Позиция „ПТП София“ се намира на адрес: гр. София, Хладилно депо – Подуене, ул. „Майчина слава“ 2. - Позиция „ЕП Плевен“ се намира на адрес: гр. Плевен, Източна индустриална зона. Поръчката е делима на позиции, като оферти могат да се подават както за една или за двете заедно.

10.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.11.2022 включително

  Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на ,,БДЖ-ТП"ЕООД за едногодишен период

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 22.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 18 000 лв без ДДС

10.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 21.11.2022 год. включително

Прогнозна стойност:
до 10 000 лв. без ДДС

09.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 11.11.2022 г. 16:45 ч.

  Доставка на ПРОПАН-БУТАН за нуждите на "БДЖ-Товарни превози"ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 11.11.2022 година от 10,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 11 000,00 лева без ДДС

01.11.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 10.11.2022 г.

  Доставка на буксови лагери за електрически локомотиви серия 46 000 в Локомотивно депо Бургас при ,,БДЖ-ТП"ЕООД, ПТП - Пловдив

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 03.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

25.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 01.11.2022 год. включително

  Демонтаж на стари съществуващи стоманени ролетни врати, изработка и монтаж на стоманени ролетни врати 2 /два/ броя с адрес: гр. Бургас 8000, Северна промишлена зона, Локомотивно депо гр. Бургас, собственост на ,,БДЖ-ТП"ЕООД

Отваряне на получените ценови предложения, ще се състои на 02.11.2022 год. от 10.00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв без ДДС

20.10.2022 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 31.10.2022 год. включително

Debug: ??x??