Обществени поръчки/Поръчки

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/26628


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на мундщуци съвместими с анализатори на алкохол в дъха тип Draeger Alcotest 7510 и тип Alcomer 931”, разделена на две обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 17.06.2020г. (вкл.)

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 18.06.2020г. от 11:00 ч. в Административната сграда на ППП – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №3, зала 306, ет. 3.

08.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.06.2020г. 16:45 ч.

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на бутилирана минерална вода за нуждите на персонала от поделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 12.06.2020г. (вкл.)

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg. Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 15.06.2020г. от 11:00 ч. в Административната сграда на „БДЖ – ПП” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, зала 339.

03.06.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.06.2020г.,16:45

Прогнозна стойност:
39 000,00 лв. без ДДС

30.04.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 18.05.2020г. 16:45ч.

  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на част от първи етаж в Административна сграда в гр. София, район „Надежда”, ж.к. Триъгълника, ул. „Стефансон” №1, собственост на „БДЖ-ПП” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 05.05.2020г. (вкл.)

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 07.05.2020г. от 11:00 ч. в Административната сграда на „БДЖ – ПП” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, зала 339.

Прогнозна стойност:
46 000,00 лв.без ДДС

16.04.2020 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 05.05.2020г. , 16:45ч.

Прогнозна стойност:
251 404. 82 лв. без ДДС

31.03.2020 Процедури

Краен срок за получаване на оферти: 21.04.2020 г.,16:45 часа

Debug: ??x??