Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" на работниците и служителите в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отваряне и разглеждане на оферти на 13.07.2023 г. от 10:30 часа в административната сграда на ПТП - София, гр. София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лева без ДДС

27.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 11.07.2023 г. - 16:00 ч.

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 06.07.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 29 500,00 лв без ДДС

26.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.07.2023 включително

Прогнозна стойност:
До 30 000 лв. без ДДС

23.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.07.2023г. включително

Прогнозна стойност:
5 100,00 лв. без ДДС

14.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.06.2023 г.

  Боядисване /пребоядисване/ на Кран козлови с количка 20/ 5 т, с № Вн-ПС-2498, находящ се на територията на РЗ Фериботен комплекс, с адрес: с. Разделна, общ. Белослав, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, ПТП Г. Оряховица

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.06.2023 г. от 14:00 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. без ДДС

13.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.06.2023 г.

  Доставка на памучни парцали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 20.06.2023 г. от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 10000,00 лева без ДДС

08.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 19.06.2023 г.

  Доставка на спално бельо, възглавници, дюшеци и одеяла

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 16.06.2023 г. от 10:30 ч. в гр.София, ул."Владимир М. Лотко" 41, Административна сграда ПТП - София.

Прогнозна стойност:
до 12 000 лв без ДДС

06.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.06.2023 г. 16:00 ч.

  ДОСТАВКА НА ВОДА В БУТИЛКИ ПО 1,5 ЛИТРА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ НА ПРАВОИМАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД"ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30000,00 лева без ДДС.

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 година.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ФРАКЦИЯ 0,63мм и ФРАКЦИЯ 1,0мм, В РАЗФАСОВКИ БИГБЕГ 1,3 ТОНА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25 000,00 лева без ДДС

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 г.

  Доставка на регистриращи скоростомерни ленти за лентовите тахографи тип RT, система ,,HASLER“ за нуждите на ,,БДЖ – Товарни превози”ЕООД“ за едногодишен период

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 29.05.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

16.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 26.05.2023 включително.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ФРАКЦИЯ 0,63мм и ФРАКЦИЯ 1,0мм, В РАЗФАСОВКИ БИГБЕГ 1,3 ТОНА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 22.05.2023 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25000,00 лева без ДДС.

10.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 19.05.2023 година.

09.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 17.05.2023 г.

  Доставка на до 500 броя композиционни калодки тип “LL”, материал IB 116*, конфигурация 2хBg, 320mm., за подвижен железопътен състав /ПЖПС/, на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Офертите следва да бъдат заверени с печат на дружеството и с подпис на лицето, представляващо дружеството или упълномощено от него лице и изпратени на имейл: tp_evagoni@bdzcargo.bg или в деловодството на ,,БДЖ-ТП” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. ,,Иван Вазов” №3 в срок до 16.45 часа на 09.05.2023 година.

26.04.2023 Директно възлагане

  Годишна проверка на апаратура за безразрушителен контрол, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2023 година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 05.05.2023 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, зала 345.

Прогнозна стойност:
до 10000 лв. без ДДС

24.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 04.05.2023 г. 16:45

  Доставка на батерии и консумативи за маневрени радиостанции, радиостанции, електрически фенери, консумативи за фенери за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 03.05.2023 г. от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лева без ДДС

20.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 02.05.2023 г.

  „Проверка, зареждане и ремонт на налични противопожарни средства“ за едногодишен период, делима на обособени позиции по териториален принцип.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 20.04.2023.от 10:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 315.

13.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 19.04.2023 г.

  Освобождаване от варели, замърсени с опасни вещества /масла и греси/, образувани от дейността на ,,БДЖ-Товарни превози”ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 26.04.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 24 000 лв без ДДС.

13.04.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 27.04.2023 включително

Debug: ??x??