Директно възлагане

Регистър на обществените поръчки/поръчките по реда на ЗОП


Уважаеми госпожи и господа, уведомяваме Ви, че от 14.06.20 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за обществените поръчки, новият профил на купувача се поддържа на централизираната електронна платформа находяща се на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/14894


Режим съгласно ЗОП: Всички Директно възлагане Обяви/Покани Процедури Пазарни консултации

  Почистване на канали и съоръжение в пречиствателна инсталация от утайки от маслено-водна сепарация и последващо предаване на отпадъка за обезвреждане на територията на Локомотивно депо Бургас

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 24.08.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 30 000 лв без ДДС.

16.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.08.2023 включително.

  Доставка на 4(четири) броя термовизионни инфрачервени камери за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 22.08.2023г. от 14:00 ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3.

11.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 21.08.2023 г.

  Доставка и монтаж на инверторни климатици в работните помещения на експлоатационния и административен персонал на Поделение за товарни превози Пловдив при "БДЖ-ТП" ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 28.08.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 15000,00 лв без ДДС

10.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 25.08.2023 включително

Прогнозна стойност:
16 000 лв. без ДДС

03.08.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 09.08.2023 г.

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 21.07.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 29 500,00 лв. без ДДС

17.07.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.07.2023 включително

  Осъществяване на международен сухопътен транспорт на резервни части за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от една година

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 21.07.2023. от 10:00ч. в Административната сграда на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, стая 332 А.

11.07.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 20.07.2023 г.

  Доставка на масла и консумативи за лека пътна механизация

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 21.07.2023 година от 10:30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 5000,00 лв. без ДДС

11.07.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 20.07.2023 г.

  Доставка на лекарства и превързочни средства за дооборудване на аптечки и доставка на нови оборудвани аптечки, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период.

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 17.07.2023 г. от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 28 000,00 лева без ДДС

05.07.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 14.07.2023 г.

  Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА" на работниците и служителите в "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Отваряне и разглеждане на оферти на 13.07.2023 г. от 10:30 часа в административната сграда на ПТП - София, гр. София, ул."Владимир Минков-Лотко" №41

Прогнозна стойност:
до 15 000 лева без ДДС

27.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 11.07.2023 г. - 16:00 ч.

  Доставка на перилни и почистващи материали и препарати за нуждите на ,,БДЖ-Товарни превози“ЕООД

Отваряне на получените оферти за участието в обществената поръчка, ще се състои на 06.07.2023 год. 10:00 часа стая 217 в Административната сграда на ПТП - Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 3 ет 2.

Прогнозна стойност:
до 29 500,00 лв без ДДС

26.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 05.07.2023 включително

Прогнозна стойност:
До 30 000 лв. без ДДС

23.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 12.07.2023г. включително

Прогнозна стойност:
5 100,00 лв. без ДДС

14.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 22.06.2023 г.

  Боядисване /пребоядисване/ на Кран козлови с количка 20/ 5 т, с № Вн-ПС-2498, находящ се на територията на РЗ Фериботен комплекс, с адрес: с. Разделна, общ. Белослав, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, ПТП Г. Оряховица

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 26.06.2023 г. от 14:00 ч. в стая 806 на Административната сграда на ПТП Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97.

Прогнозна стойност:
до 30 000,00 лв. без ДДС

13.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 23.06.2023 г.

  Доставка на памучни парцали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози”ЕООД за едногодишен период

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 20.06.2023 г. от 14:00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 10000,00 лева без ДДС

08.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 19.06.2023 г.

  Доставка на спално бельо, възглавници, дюшеци и одеяла

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 16.06.2023 г. от 10:30 ч. в гр.София, ул."Владимир М. Лотко" 41, Административна сграда ПТП - София.

Прогнозна стойност:
до 12 000 лв без ДДС

06.06.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: 15.06.2023 г. 16:00 ч.

  ДОСТАВКА НА ВОДА В БУТИЛКИ ПО 1,5 ЛИТРА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ НА ПРАВОИМАЩИЯ ПЕРСОНАЛ НА "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД"ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,30 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 30000,00 лева без ДДС.

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 година.

  ДОСТАВКА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК ФРАКЦИЯ 0,63мм и ФРАКЦИЯ 1,0мм, В РАЗФАСОВКИ БИГБЕГ 1,3 ТОНА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”ЕООД ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД

Отварянето на получените оферти за участие в обществената поръчка и оповестяване на ценовите предложения ще се състои на 31.05.2023 година от 14,00 часа в стая 806 на Административната сграда на ПТП - Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №97.

Прогнозна стойност:
до 25 000,00 лева без ДДС

18.05.2023 Директно възлагане

Краен срок за получаване на оферти: до 30.05.2023 г.

Debug: ??x??